Veel mensen zullen – in mindere of meerdere mate – op enig moment niet tevreden zijn (geweest) met de voornaam/ voornamen die zij hebben gekregen van hun ouders. Voor een aantal van hen is de wens om een andere voornaam te hebben zo groot dat zij een verzoek indienen bij de rechtbank tot wijziging van hun voornaam.

Verzoeken tot wijzigen voornaam

Volgens de informatie van de rechtspraak is het aantal verzoeken van 503 (in 2015) gestegen naar 608 (in 2018). link

De rechter moet al deze verzoeken als volgt beoordelen:
1. bestaat voor de wijziging voldoende zwaarwichtig belang; en zo ja,
2. is de gevraagde naam geoorloofd is naar de maatstaven van artikel 1:4 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

De verzoeker moet als eerste aan de rechter duidelijk maken waarom hij van mening is dat zijn voornaam moet worden gewijzigd. Het verzoek moet dus goed onderbouwd worden.
In een uitspraak van 9 januari 2014 oordeelde het gerechtshof Den Bosch dat de man een voldoende zwaarwichtig belang had bij zijn verzoek om zijn religieuze namen te schrappen:
“De man heeft voldoende aangetoond dat zijn katholieke voornamen een voor hem zeer negatieve associatie hebben met de katholieke kerk.”

Een ander voorbeeld is de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 april 2015
waarin de verzoeker uiteen had gezet dat hij gedurende zijn jeugd gepest werd met zijn namen.

Het hof oordeelde:

“Verzoeker heeft voldoende gemotiveerd gesteld dat hij zwaar emotioneel belast wordt wanneer hij met zijn officiële voornamen wordt geconfronteerd.”

Als de rechter heeft geoordeeld dat sprake is van voldoende zwaarwichtig belang, dan moet hij beoordelen of de gevraagde naam geoorloofd is naar de maatstaven van artikel 1:4 lid 2 BW. In dit artikel staat dat voornamen die ongepast zijn of voornamen die overeenstemmen met de achternaam (tenzij de achternaam ook een gebruikelijke voornaam is) geweigerd kunnen worden. Gezien de steeds grotere verscheidenheid in namen zullen de meeste namen wel als ‘gepast’ worden beoordeeld. In een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 17 december 2013
was dat echter anders.

Daarin werd – mijns inziens niet onverwacht – geoordeeld dat de gewenste voornaam ‘Dienaar van God’ ongepast was:
“Met alle respect voor de religieuze gevoelens van de man, dient de ‘voornaam’ “Dienaar van God” naar objectieve maatstaven als een te eigenaardige, ongeaccepteerde en ongebruikelijke ‘voornaam’ te worden aangemerkt om in het maatschappelijk verkeer gedragen te kunnen worden.

De ‘voornaam’ kan verder, gezien de religieuze lading aanstoot geven en maatschappelijke weerstand oproepen, in die zin dat bij toewijzing van het verzoek van de man de man niet kan worden geacht zonder onevenredige problemen aan het maatschappelijk en economisch verkeer deel te kunnen nemen.”

Familierecht advocaat Utrecht

Heb je vragen over het wijzigen van je voornaam? Neem dan contact op met de familierecht advocaten van De Zaak in Recht. Wij kunnen je adviseren of begeleiden bij de procedures tot wijziging van je voornaam.

We kunnen je ook begeleiden bij de procedures tot het wijzigen van je achternaam.

Stuur ons een bericht: