Algemene voorwaarden

De Zaak In Recht

Wij vinden het belangrijk om je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij je hierover.

 1. Contactgegevens
  Advocatenkantoor De Zaak in Recht (hierna De Zaak in Recht) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan het Strijkviertel 43,3454 PJ De Meern Telefonisch kun je ons bereiken op 030-2005040, per e-mail via info@dezaakinrecht.nl
 2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
  Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie De Zaak in Recht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij De Zaak in Recht.

Dit Privacy Statement is van toepassing op: 

– cliënten van De Zaak in Recht
– potentiële cliënten met wie De Zaak in Recht contact heeft gelegd of wil leggen
– bezoekers van de website van De Zaak in Recht
– alle andere personen die contact opnemen met De Zaak in Recht of van wie De Zaak in Recht persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens door jou verstrekt:

– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van je zaak door een advocaat;
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken en dergelijke zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
– persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website of daaraan gerelateerde technologieën;
– IP-nummer;
– je surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.

Klik hier voor ons cookie statement.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Ook is De Zaak in Recht niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld:

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin je ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten.
  Indien je een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij in ieder geval je contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het factureren van de verleende diensten.
 2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.
 3. Het onderhouden van contact met jou.
  Je contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.
 4. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie. Wij vinden het belangrijk om je te benaderen met informatie die voor jou relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij van jou een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor je voorafgaande toestemming vragen. Indien je later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen jou en De Zaak in Recht. Bijvoorbeeld over je gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen jou en De Zaak in Recht.

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die De Zaak in Recht verwerkt over je gedrag, zoals jouw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met jouw toestemming, die je altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement.

– Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvang je nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

– Het verbeteren en beveiligen van onze website www.dezaakinrecht.nl.

– Het maken van gebruikersstatistieken.
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

 1. Rechtsgrond van de verwerking
  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  A. Toestemming
  B. Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  C. Wettelijke verplichting
  D. In verband met een gerechtvaardigd belang
  Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar De Zaak in Recht zich op baseert zijn: Toestemming
  – Als we je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  – Indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. Wettelijke verplichting
  – De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). Gerechtvaardigd belang
  – Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.
 2. Verwerkers
  Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
  Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software oplossingen bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van eventuele nieuwsbrieven. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Persoonsgegevens delen met derden
  Soms is het nodig je persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van jouw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
  In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
  Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij en/of het sluiten van een overeenkomst. Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering: Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.
 4. Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens
  Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen contact op via 030-7555388 of info@dezaakinecht.nl.
 5. Klachten?
  Als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dezaakinrecht.nl of te bellen met 030-755388. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kan je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .
 6. Veranderingen
  Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen je daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je hierop ook via onze website attent maken.

versie: 2.0 – De Meern, 2 januari 2020

KOM IN CONTACT MET ONS!