Disclaimer

De Zaak In Recht

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de door Advocatenkantoor De Zaak in Recht geëxploiteerde website: dezaakinrecht.nl. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Aansprakelijkheid:

Op deze website wordt algemene informatie weergegeven over diverse juridische onderwerpen. Hoewel de inhoud van deze website met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Advocatenkantoor De Zaak in Recht niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Deze informatie op deze website is uitdrukkelijk niet bedoeld als een vervanging van deskundig juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie op deze website geschiedt zonder verificatie of nader advies geheel en al voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Verwijzingen (via links) naar websites, die niet door Advocatenkantoor De Zaak in Recht worden beheerd of onder zeggenschap staan van Advocatenkantoor De Zaak in Recht zijn slechts informatief bedoeld. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Advocatenkantoor De Zaak in Recht.

Advocatenkantoor De Zaak in Recht staat evenmin in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, die op die websites wordt aangeboden.

Advocatenkantoor De Zaak in Recht is in elk geval niet aansprakelijk voor enige schade, die is of kan ontstaan door het gebruik van informatie op de website en/of de websites waarnaar (via links) wordt verwezen. Advocatenkantoor De Zaak in Recht is evenmin aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen, die (kunnen) ontstaan door het bezoek van deze website en/of websites waarnaar (via links) wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten:

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s behoren aan Advocatenkantoor De Zaak in Recht.

Het is niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor De Zaak in Recht, tenzij in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) anders is bepaald. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© Advocatenkantoor De Zaak in Recht – 2022

KOM IN CONTACT MET ONS!