Algemene voorwaarden

De Zaak In Recht

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van De Zaak in Recht.
Onder De Zaak in Recht wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of
medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht

2. Alle werkzaamheden door De Zaak in Recht worden uitgevoerd op basis van een
overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Zaak in Recht niet eerder aanvaard dan na
schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling van een voorschot indien dit is
vastgesteld danwel betaling van de factuur behorend bij de opdrachtbevestiging.
3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De
opdrachtnemers zijn mevrouw mr. I.P.J van den Heuvel-Beerens en mevrouw mr. D.I.A.
Schröder danwel een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam
zijn. De toepasselijkheid van de art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.
Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een
inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden

4. De Zaak in Recht zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen
uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de
opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.
5. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan De Zaak in
Recht. De Zaak in Recht kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen,
hieronder begrepen niet aan De Zaak in Recht verbonden juristen.
6. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door De
Zaak in Recht opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te
verstrekken aan De Zaak in Recht. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of
namens hem verstrekte gegevens en informatie.
7. Zowel De Zaak in Recht als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de
overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten

8. De Zaak in Recht brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in
rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden
overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van aard, het belang
en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief kan door De Zaak in Recht periodiek worden
verhoogd. De Zaak in Recht zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte
stellen.
9. De Zaak in Recht kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot
telkens een nieuw voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na betaling van
het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld.
10. De opdrachtgever geeft toestemming aan De Zaak in Recht om naast het in rekening te
brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de
opdracht. Hieronder kan onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten,
betekeningskosten, vastrechten, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.
Betaling, opschorting, rente en incasso
11. Door De Zaak in Recht verzonden facturen dienen binnen acht dagen na verzending daarvan
te worden voldaan door de opdrachtgever.
12. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de
opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen acht dagen na verzending
schriftelijk kenbaar te maken aan De Zaak in Recht, zulks onder vermelding van de gronden
waarop de betwisting berust.
13. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is
ontvangen dan heeft De Zaak in Recht het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van
het opschorten van de werkzaamheden zal De Zaak in Recht de opdrachtgever op de hoogte
stellen. De Zaak in Recht is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van
de werkzaamheden.
14. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is
de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment kan De Zaak in Recht tevens
incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is
verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

15. Voor de beroepsaansprakelijkheid van De Zaak in Recht is een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
16. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt
uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het
eigen risico met betrekking tot deze verzekering.
17. De Zaak in Recht is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar
ingeschakelde derden. De Zaak in Recht heeft toestemming van de opdrachtgever om bij
inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam
bij De Zaak in Recht zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
19. Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de
Rechtbank Midden-Nederland.

Archivering

20. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende
5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.
21. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de
opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een
gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een
gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.
22. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden
vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de
opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn
van 5 jaar zijn opgevraagd bij De Zaak in Recht.

KOM IN CONTACT MET ONS!