Partneralimentatie geeft ruimte voor maatwerk.

online scheiding

De wettelijke regeling voor partneralimentatie geeft ruimte voor maatwerk. Van belang voor de berekening van de partneralimentatie is de behoefte van degene die partneralimentatie mag ontvangen (juridisch heet dit de alimentatiegerechtigde). De behoefte is allereerst gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk. Bij de bepaling van de hoogte van de behoefte dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden.

Vervolgens is van belang wat het inkomen is van de alimentatiegerechtigde. Dit bedrag dient in mindering gebracht te worden van de huwelijks gerelateerde behoefte. Wat overblijft is de aanvullende behoefte aan partneralimentatie. Relevant is de vraag of het redelijk is om te verwachten dat de alimentatiegerechtigde meer zal kunnen werken (dus meer inkomsten zal kunnen verdienen) na de echtscheiding. Juridisch heet dit de vraag naar de verdiencapaciteit. Van degene die partneralimentatie mag ontvangen wordt namelijk verwacht dat diegene – naarmate de echtscheiding langer geleden is – steeds meer in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Denk hierbij aan de mogelijkheid om meer uren te werken, een ander dienstverband aan te gaan en/of een opleiding te volgen die de verdiencapaciteit zal verhogen. Het gerechtshof Arnhem heeft op 15 en 22 december jl. twee arresteren gewezen waarin deze verdiencapaciteit onderdeel van de discussie was (ECLI:NL:GHARL:2015:10101 en ECLI:NL:GHARL:2015:10096).

In de zaak van 15 december jl. ging het om de vraag of de alimentatiegerechtigde meer dan 15 uren per week zou kunnen werken nu zij de zorg voor de kinderen op zich had genomen en een van de kinderen gedragsproblemen had. De kinderen in kwestie zijn 16 en 13 jaar oud. Het Hof oordeelt dat de vrouw onvoldoende heeft onderbouwd dat zij niet in staat is om meer dan 15 uren per week te werken. Uit de door de vrouw overgelegde bescheiden blijkt slechts dat een kind op school gedragsproblemen vertoonde en dat hierin verbetering is gekomen. Weliswaar heeft de vrouw bij haar huidige werkgever om een uitbreiding van haar uren verzocht, doch van de vrouw mag verwacht worden dat zij eveneens bij andere werkgevers solliciteert om zodoende meer inkomen te kunnen genereren. Onvoldoende is gebleken dat de vrouw zich heeft ingespannen om meer inkomsten te verwerven. Het hof acht het redelijk om aan de vrouw een verdiencapaciteit van € 1.000,- netto per maand toe te kennen.

In de zaak van 22 december jl. ging het om de vraag of van de alimentatiegerechtigde – die gedeeltelijk arbeidsongeschikt was en daarnaast al geruime tijd 18 uur per week werkte – redelijkerwijs verwacht mocht worden om meer inkomsten te genereren. Het Hof oordeelde dat de vrouw geen inzicht heeft gegeven in de mate van arbeidsongeschiktheid en haar (huidige) medische beperkingen voor het verrichten van werkzaamheden. Wel heeft de vrouw onweersproken gesteld dat zij bij haar huidige werkgever heeft gevraagd naar de mogelijkheid om meer uren te werken, zodat zij zich kennelijk zelf ook in staat acht meer uren te werken. Weliswaar is uitbreiding van uren bij haar huidige werkgever niet mogelijk, naar de vrouw onweersproken heeft gesteld, maar dat staat niet in de weg aan de mogelijkheid om elders vergelijkbare werkzaamheden te verrichten naast haar huidige parttime dienstverband. Dat hiervoor geen mogelijkheden zijn althans dat de vrouw zich voldoende heeft ingespannen om dergelijke werkzaamheden te verkrijgen acht het hof, bij gebreke van sollicitatiebescheiden en/of een nadere toelichting van de vrouw, niet aannemelijk geworden. Door geen inzicht te geven in de mate van arbeidsongeschiktheid kan het hof evenmin beoordelen of, en zo ja in hoeverre, een uitbreiding van haar werkzaamheden met ongeveer 4 tot 4,5 uur per week en dientengevolge een hoger inkomen uit arbeid, zal leiden tot verlaging van de WAO/WIA-uitkering en/of de uitkering van het bedrijfspensioenfonds.

In beide zaken is er een hogere verdiencapaciteit aangenomen dan er feitelijk aan inkomen werd verdiend. Het is van groot belang om hier aandacht aan te besteden als u partneralimentatie wenst te ontvangen of mag ontvangen. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen.

Facebooktwitterlinkedinmail