Onterfd als kind! En dan?

onterfd, erfrecht

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: kan een kind echt onterfd worden door zijn ouder(s)? Ja, dat kan inderdaad. Maar, wat betekent het om onterfd te zijn en heb je als onterfd kind nog rechten?

Legitieme portie

Het onterfde kind wordt ook wel legitimaris genoemd. De legitimaris kan aanspraak maken op de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering in geld. Het onterfde kind kan dus geen goederen uit de nalatenschap krijgen. Bijvoorbeeld het servies of de sieraden van de erflater (de overledene).

De legitimaris kan op de erfgenamen, de echtgenoot van de erflater en de begiftigde (degene die een gift heeft ontvangen van de erflater) een vordering verkrijgen. Anders gezegd, de legitimaris kan bij hen aankloppen om de legitieme portie te krijgen.

Als het onterfde kind aanspraak wil maken op de legitieme portie, dan moet hij dat binnen een door een belanghebbende (bijv. de erfgenaam) gestelde redelijke termijn doen. En uiterlijk binnen vijf jaren na het overlijden van de erflater. Als de legitimaris dat niet binnen die termijn doet, vervalt de mogelijkheid om aanspraak te maken. Het is dus van groot belang om die termijn in de gaten te houden.

De legitieme portie is opeisbaar zes maanden na het overlijden van de erflater. Maar, het kan zijn dat de erflater in zijn testament heeft opgenomen dat de legitieme portie pas opeisbaar is als de echtgenoot van de erflater is overleden.

Omvang legitieme portie

Hoe groot is de vordering van de legitimaris? In de wet is een samenstel van regels opgenomen waaruit blijkt op welke manier de legitieme portie moet worden berekend. De berekening van de omvang van de legitieme portie is ingewikkeld. Eenvoudig – maar niet volledig – gezegd, de legitimaris heeft een vordering ter grootte van de helft van het bedrag waar hij recht op zou hebben gehad als hij erfgenaam zou zijn geweest.

Om de legitieme portie correct te berekenen, is het noodzakelijk dat de erfgenamen inzage geven in de omvang van de bezittingen en schulden van de nalatenschap en in bepaalde giften die zijn gedaan. De erfgenamen kunnen hiertoe worden verplicht.

Ben jij onterfd, heb je vragen over het aanspraak maken op de legitieme portie of over de hoogte van de vordering, dan kun je contact opnemen met Ingeborg Redert.

Facebooktwitterlinkedinmail