Ondertoezichtstelling en bijstand voor ouders (OTS)

De kinderrechter kan een kind onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling zoals SAVE, de William Schrikker Groep of het Leger des Heils. Zo’n beslissing wordt genomen als de rechter van mening is dat er aan een aantal criteria zijn voldaan:

  • Ten eerste dienen de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van het kind ernstig te worden bedreigd.
  • Ten tweede dient de rechter van oordeel te zijn dat andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald.
  • Tot slot dient de rechter van oordeel te zijn dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders binnen een aanvaardbaar te achten termijn de verantwoordelijkheid voor de opvoeding weer in staat zijn te dragen.

Voordat de rechter een besluit neemt mogen alle betrokkenen tijdens een zitting hun visie geven.

De zitting:

Ingrid, Dorrit en Ingeborg kunnen je voor een zitting adviseren. Ook kunnen we je begeleiden tijdens de zitting. Een ondertoezichtstelling kan voor maximaal een jaar worden uitgesproken. Elke verlenging dient getoetst te worden door de kinderrechter.

Als een kind onder toezicht is gesteld dan houden de ouders het gezag over het kind. De gezinsvoogd heeft echter ook de mogelijkheid om bepaalde beslissingen over het kind te nemen. Ook kan de gezinsvoogd de ouders of het kind schriftelijke aanwijzingen geven die moeten worden opgevolgd. Indien je dat wenst dan kun je als ouder de kinderrechter verzoeken om een schriftelijke aanwijzing vervallen te verklaren of in te trekken.

Wij kunnen je ook bijstaan in een procedure tot vervallenverklaring of intrekking van een dergelijke aanwijzing.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Neem direct contact op

 

hightrust-page1 vfas-page1 NOVA