Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Advocatenkantoor De Zaak in Recht. Onder Advocatenkantoor de Zaak in Recht wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht
2. Alle werkzaamheden door Advocatenkantoor De Zaak in Recht worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Advocatenkantoor De Zaak in recht niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling van een voorschot indien dit is vastgesteld danwel betaling van de factuur behorend bij de opdrachtbevestiging.
3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer is mevrouw mr. I.P.J van den Heuvel-Beerens danwel een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn. De toepasselijkheid van de art. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden
4. Advocatenkantoor De Zaak in Recht zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.
5. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan Advocatenkantoor De Zaak in Recht. Advocatenkantoor De Zaak in recht kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Advocatenkantoor De Zaak in Recht verbonden juristen.
6. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Advocatenkantoor De Zaak in Recht opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan Advocatenkantoor De Zaak in Recht. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.
7. Zowel Advocatenkantoor De Zaak in Recht als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten
8. Advocatenkantoor De Zaak in Recht brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief kan door Advocatenkantoor De Zaak in Recht periodiek worden verhoogd. Advocatenkantoor De Zaak in Recht zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.
9. Advocatenkantoor De Zaak in Recht kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot telkens een nieuw voorschot verlangen. Een opdracht is niet eerder aanvaard dan na betaling van het eerste voorschot, indien een voorschot is vastgesteld.
10. De opdrachtgever geeft toestemming aan Advocatenkantoor De Zaak in Recht om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten, betekeningskosten, vastrechten, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.

Betaling, opschorting, rente en incasso
11. Door Advocatenkantoor De Zaak in Recht verzonden facturen dienen binnen acht dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever.
12. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen acht dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan Advocatenkantoor De Zaak in Recht, zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.
13. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft Advocatenkantoor De Zaak in Recht het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal Advocatenkantoor De Zaak in Recht de opdrachtgever op de hoogte stellen. Advocatenkantoor De Zaak in Recht is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.
14. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn (waarmee is bedoeld na het verstrijken van de eerste betalingstermijn en de termijnen van de twee herinneringen) is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment zal Advocatenkantoor De Zaak in Recht tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid
15. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Zaak in Recht is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
16. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.
17. Advocatenkantoor De Zaak in Recht is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Advocatenkantoor De Zaak in Recht heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij Advocatenkantoor De Zaak in Recht zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
19. Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Archivering
20. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.
21. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.
22. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij Advocatenkantoor De Zaak in Recht.